News

Mooner App Launched

Mooner App Pte Ltd has launched its flagship app on both the Google Play & Apple App Stores. Mooner app is a service booking application to match service providers to service seekers. It boasts a variety of unique selling points such as its not […]
Suara.com

Suara.com

Kripto dari aplikasi layanan berbasis lokasi yang didukung oleh teknologi blockchain, Mooner (MNR), telah hadir dan dapat diperdagangkan di bursa kripto Coinstore. Aplikasi Pemesanan Layanan mobile dari Mooner adalah UBER untuk sebuah layanan. Kredensial pengguna, pendapatan dan insentif dikelola pada blockchain yang terdesentralisasi. Mooner memungkinkan pengguna menjadi seorang wiraswasta dan menghasilkan pendapatan nyata, memiliki kesempatan untuk memberikan layanan pada model freelance yang sebenarnya.
Cafebitcoin

Cafebitcoin

Mooner đang cố gắng giải quyết vấn đề gì và MNR là gì? Mooner là một ứng dụng dịch vụ dựa trên vị trí được cung cấp bởi công nghệ blockchain. Ứng dụng Di động Dịch vụ Đặt chỗ Mooner như là một UBER cho các dịch vụ. Thông tin đăng nhập, thu nhập và ưu đãi của người dùng được quản lý trên các blockchain phi tập trung. Tất cả người dùng sẽ có cơ hội cung cấp dịch vụ theo mô hình làm việc tự do thuần túy. Monner sẽ hoàn toàn là một ứng dụng “moonlighting”, cho phép người dùng xác định lịch trình “làm việc” và thu nhập của họ. Nó cho phép người dùng tự kinh doanh và cũng sẽ được triển khai để thúc đẩy và duy trì sự tham gia của nhà cung cấp dịch vụ.
Thecryptobasic

Thecryptobasic

MNR Tokens are implemented on the Binance Smart Chain which is an extension to Binance Chain. MNR is the Utility Token that powers the Mooner service booking mobile application. All transactions on the app will utilize the MNR token. Wherever you are in the world you can get paid fast and frictionless. “As an advocate for fair wealth distribution, we aim to empower everyone to be self-employed”. –Mooner‘s Official Message
Blockchainmedia

Blockchainmedia

Kripto dari aplikasi layanan berbasis lokasi yang didukung oleh teknologi blockchain, Mooner (MNR), telah hadir dan dapat diperdagangkan di bursa kripto Coinstore. Aplikasi Pemesanan Layanan mobile dari Mooner adalah UBER untuk sebuah layanan. Kredensial pengguna, pendapatan dan insentif dikelola pada blockchain yang terdesentralisasi.
Cryptomode

Cryptomode

What problem is the Mooner trying to solve and what is $MNR? Mooner is a location-based service application powered by blockchain technology. Mooner Service Booking Mobile Application is an UBER for services. User credentials, earnings, and incentives are managed on decentralized blockchains. All users will have the opportunity to provide services on a purely freelance working model. Monner will be purely a “moonlighting” application, allowing users to determine their “work” schedule and earnings. It allows users to be self-employed, and will also be implemented to motivate and retain service provider participation.

MNR Lists On Coinstore Exchange

What problem is the Mooner trying to solve and what is $MNR? Mooner is a location-based service application powered by blockchain technology. Mooner Service Booking Mobile Application is an UBER for services. User credentials, earnings, and incentives are managed on decentralized blockchains. All users […]

Mooner App Pte Ltd is launching its utility token MNR on LATOKEN Exchange

Mooner App will be Launching its mobile app in the first quarter of 2022 with MNR being the utility token used in transactions that occur on the mobile app. The mobile app is a location based service app, where users can seek and provide […]